български | englishcart
Начало
За нас
Каталог
Галерия
Вход за клиенти
Вход за търговци
Как да платим
Номерация
Често задавани въпроси
Условия за ползване
Срокове и доставка
Контакти
Условия за ползване

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.


Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между Модна къща „ШИК" - „ШИК" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Владислав №18, ЕИК 112637575, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
и
от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронния магазин на Модна къща „ШИК".

Чл.1. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:


1. „Уебсайт/сайт" е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


2. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.


3. "Потребител" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.


4. „Потребителски профил" е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от Сайта, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп и др.

 

5. „Потребителско име" е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в Сайта.


6. „Парола" е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки и услуги.


7. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.


8. „Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.


9. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.


10. „Хипервръзка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.


11. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.


12. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
13. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.


14. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл.2. (1) „ШИК" ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт (наричан по-долу "Сайт" или „електронен магазин") ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронния магазин стоки.


(2) Доставчикът публикува на адрес http://chicfashion.eu/:


1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; - продажната цена, с включен ДДС


2. информация за стойността на куриерските разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка. Информацията се предоставя като хипервръзка към интернет страницата на куриерската фирма, с която „ШИК" ЕООД има сключен договор. В този смисъл „ШИК" ЕООД не носи отговорност за точността на тази информация;


3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;


4. правата и задълженията на Потребителя и Доставчика;


5. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.


Чл.3. (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. При попълване на електронната форма за регистрация

(2) Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

(3) В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.
Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „он-лайн" съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез Сайта.


Чл.5. (1) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД".


(2) Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:


1. определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон "Добави в кошницата", обозначен срещу съответна стока;
2. определяне на количеството на стоката и начина на плащане;
3. потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Изпрати";
4. При извършена заявка електронният магазин уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията e-mail адрес.

(3) Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

(4) Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронния магазин и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл.6. (1) Всички цени с включен ДДС и са в български левове, или евровата им равностойност, като 1 евро се счита за 1.95583 лв. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.


(2) Цената по предходната алинея и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин увогорен между Потребителя и Представител на електронния магазин.


(3) Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.


Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронния магазин и Потребителя.


Чл.8. (1) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя.
(2) При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.


(3) В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.


(4) Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


Чл.9. (1) Доставчикът се задължава:
1. да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;


2. да достави в срок заявената за покупка стока;


3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.


Чл.10. (1) Доставчикът има право:
1. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;


2. да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.


3. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.


Чл.11. (1) Доставчикът:
1. полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;


2. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;


3. не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;


4. не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;


5. не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
6. не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

7. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Чл.12. (1) Потребителят се задължава:
1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
2. да плати цената на заявената от него стока;
3. да заплати разходите по доставката
4. да получи стоката;
5. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
6. да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
7. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон "изход";
8. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
(2) Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Чл.13. (1) Потребителят има право на:
1. достъп в режим он-лайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, проблеми с хостинг сървърите;
2. достъп и корекция в режим он-лайн на личните си данни;
3. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
4. да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
Чл.14. (1) Потребителят се задължава:
1. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на Сайта и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
2. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
4. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
5. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
6. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
7. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
8. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(2) При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
(3) Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
Чл.15. Секцията от Сайта - „ВХОД ЗА ТЪРГОВЦИ" може да се използва от предварително регистрирани от Доставчика, Потребители. Такива Потребители могат да бъдат дистрибутори на „ШИК" ЕООД или търговци на едро, с който има сключен отделен търговски договор.

(2) Регистрацията на търговци по предната алинея, става след писмено или устно запитване към Доставчика и след сключване на съответния търговски договор.

(3) Търговците по смисъла на ал.1, ползват 2 (Два процента) % отстъпка от стойността на наложения платеж.

(4) Всички клаузи в настоящите общи условия са валидни и за търговците по чл.15 ал.1.

Чл.16. (1) Договорът между страните се прекратява при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. преустановяване на дейността от Доставчика;
2. прекратяване поддържането на магазина;
3. с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора;
4. в други предвидени в закон случаи.
Чл.17. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
(2) Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
Чл.18. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това не означава че за недействителни се обявяват целите Общи условия, а само отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
Чл.19. Всички спорове между страните се решават чрез споразумение. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
Чл.20. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Чл.21. (1) Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя, като публикува в уебсайта новите условия.
(2) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди това заявка за покупка на стока.
Чл.23. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

 
Модна къща ШИК, гр. Пазарджик